Interpretatief onderzoek

Uit Kwamcowiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Definitie begrip

"Interpretatief onderzoek is gebaseerd op de gedachte dat de werkelijkheid niet uitsluitend gezien kan worden als een stelsel van natuurlijke wetmatigheden. De werkelijkheid is veelmeer een resultaat van het vermogen van mensen tot interpretatie, taalgebruik, reflectie en doelgericht, bewust handelen" (Korzilius, 2000, p. 5).


Uitleg betekenis begrip

De interpretatieve wetenschapsopvatting gaat ervan uit dat sociale wetenschappers zich inleven in de onderzochte personen, ze de tekenen en symbolen leren begrijpen en deze in de context interpreteren. Bij interpretatief onderzoek streeft men naar een idiografische soort kennis. Hiermee wordt bedoeld; kennis die het eigene beschrijft. Het uitgangspunt hiervoor is het zoeken naar concrete, zichtbare gehelen. Uit deze gehelen worden meer algemene, abstracte kenmerken gehaald, die wel met het concrete blijven verbonden. Bij de interpretatieve onderzoeksbenadering zijn concrete gehelen dus het uitgangspunt van onderzoek. In eerste instantie wordt dit concrete geheel geanalyseerd en vervolgens worden een aantal concrete gehelen met elkaar vergeleken. Bij interpretatief onderzoek is men juist geïnteresseerd in de variatie die zich binnen het onderwerp van studie voordoet, dus de variatie tussen de verschillende geanalyseerde gehelen. De analyse van interpretatief onderzoek gebeurt door de aangetroffen situatie te verklaren met behulp van begrippen en categorieën die uit het onderzoeksveld zijn afgeleid. Zo wordt gepoogd om tot een passende, theoretische dekking te komen voor het onderzochte verschijnsel. De taal en interpretatiekaders van de betrokkenen worden door interpretatieve onderzoekers zoveel mogelijk in hun resultaten en conclusies verwerkt. Kwalitatieve onderzoeksmethoden hebben de voorkeur binnen de interpretatieve onderzoeksbenadering. Zo participeren interpretatieve onderzoekers in de te bestuderen situatie of ze nemen bijvoorbeeld interviews af. Vervolgens worden de gebeurtenissen dan vanuit de visie van de betrokkenen geïnterpreteerd. Hierbij is de onderzoeker zelf het onderzoeksinstrument. Hierbij is het belangrijk dat er reflectie op de activiteiten en de rol van de onderzoeker plaatsvindt, dit om de kwaliteit van het onderzoek te bewaken ('t Hart, Boeije & Hox, 2005).


Geschiedenis begrip

In de tweede helft van de negentiende eeuw ontstonden de moderne sociale wetenschappen, vanaf deze tijd zijn er onderzoekers geweest die zich hebben verzet tegen een oriëntatie op de natuurwetenschappen. Tevens vonden deze onderzoekers dat de mens -en maatschappijwetenschappen empirisch moesten zijn. Wel bleken zij iets anders te verstaan onder waarneming dan empiristen of positivisten.Waarneming was voor hen namelijk niet hetzelfde als zintuiglijke waarneming, zij zagen het meer als een poging om te begrijpen wat mensen beweegt in hun gedrag en bij het samenleven met anderen. Natuurwetenschappers zouden dit gedrag wel kunnen observeren, maar niet volledig verklaren. Deze onderzoekers die zich afzetten tegen een oriëntatie op de natuurwetenschappen, legden dus een eerste basis voor interpretatief onderzoek.

De filosofie van de hermeneutiek[1] en fenomenologie[2] vormt de achtergrond van de interpretatieve benadering. Onder hermeneutiek wordt het uitleggen van teksten door schriftgeleerden verstaan. Deze activiteit werd dan overgebracht naar het onderzoek van mens en maatschappij. Op deze manier moeten concrete mensen en gemeenschappen begrepen worden, dus door hen van binnenuit te begrijpen en in een bepaalde context te plaatsen. Fenomenologie is onderzoek naar het wezenlijke van bepaalde verschijnselen. Fenomenologen beginnen bij het concrete, maar willen meer weten, zij willen namelijk de achtergronden van een verschijnsel weten. Beide begrippen hebben dus duidelijk overeenkomsten met interpretatief onderzoek. Het is dan ook niet verassend dat hermeneutiek en fenomenologie de achtergrond vormen voor de interpretatieve onderzoeksopvatting ('t Hart, Boeije & Hox, 2005).


Voorbeeld

Een voorbeeld van interpretatie[3] is als een taxichauffeur een man met koffers voor het Centraal Station ziet staan die zijn hand omhoog doet als de taxi voorbij rijdt. De chauffeur interpreteert dan dat de man een taxi nodig heeft. Deze interpretatie doet de chauffeur door te kijken naar de samenhang van gedragingen en de context. De man staat voor het Centraal Station met koffers (die is dus zeer waarschijnlijk op reis/vakantie en zal naar een bestemming moeten) en bovendien steekt de man de hand op naar de taxi (het is een gedraging die in het algemeen bekend staat als; vragen om een taxi). Dit is een duidelijk voorbeeld van interpretatie. Een interpretatief onderzoek is een onderzoek waarbij de data worden geïnterpreteerd om conclusies te kunnen trekken. Voor een voorbeeld van een interpretatief onderzoek; zie 5.


Voorbeeld in bestaand onderzoek

Een goed voorbeeld van een recent interpretatief onderzoek is dat van Schroeder (2010). Hij onderzocht in welke mate een veranderende teamcultuur van sportteams bijdraagt aan een betere prestatie. Dit deed hij door tien interviews te houden met hoofdcoaches van teams die in de hoogste divisie spelen. Dit waren verschillende sportteams; waaronder een dames basketbalteam en een heren voetbalteam. De coaches moesten wel aan de criteria voldoen dat ze vijf jaar of minder op de post zaten en dat ze het team naar de hoogste divisie in de sport hebben gebracht in de jaren dat ze daar werkten. Schroeder (2010) hield dus interviews met tien verschillende coaches, waarna hij de gevonden data moest verwerken en interpreteren. Voor deze interpretatie van de resultaten geeft hij aan wat zijn achtergrond is, omdat hij zelf het onderzoeksinstrument is. Door zijn achtergrond te vertellen, wil Schroeder (2010) iets duidelijker maken op welke manier hij de data heeft geanalyseerd. Iemand met een andere achtergrond zou het misschien heel anders geïnterpreteerd hebben. Bij interpretatief en dus ook bij kwalitatief onderzoek kan het een probleem zijn dat het subjectief is; een ander zou mogelijk met andere conslusies kunnen komen.


Gerelateerde begrippen

 • Kwalitatief onderzoek[4]: Een interpretatief onderzoek is vaak een kwalitatief onderzoek. De kwalitatieve onderzoeksmethoden zijn ideaal om later te interpreteren en van daaruit conclusies te trekken. Interpretatieve onderzoekers hebben dan ook een duidelijk voorkeur voor gebruik van kwalitatieve methoden.


 • Hermeneutiek[5]: dit betekent het duiden/uitleggen van teksten door schriftgeleerden, dit werd later overgebracht naar het onderzoek naar mens en maatschappij. Toen dit gebeurde ging het erom om die concrete mensen en gemeenschappen te duiden en van binnenuit te begrijpen. Dit is dus duidelijk een achtergrond van interpretatief onderzoek.


 • Fenomenologie[6]: Ook dit begrip vormt een achtergrond van interpretatief onderzoek. Alhoewel fenomenologen in meer geïnteresseerd zijn, ook zij beginnen met het concrete, maar zij willen de achtergronden van verschijnselen naar voren halen. Ook dit gebeurd bij interpretatief onderzoek, fenomenologie heeft dus een duidelijke link hiermee.


Links

 • Over interpretatie in het algemeen [7]


 • Over kwalitatief onderzoek [8]


 • Over hermeneutiek [9]


 • Over fenomenologie [10]


 • Link naar artikel met voorbeeld van interpretatief onderzoek:

P=AN& K=48218642& EbscoContent=dGJyMNXb4kSep644y9fwOLCmr0ieprZSsaa4SLGWxWXS& ContentCustomer=dGJyMPPX64vy2%2FBT69fnhrnwsVGzpgAA& D=aph


Literatuurlijst

 • Bryman, A. (2008). Social Research Methods. (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.


 • 't Hart, H., Boeije, H., Hox, J. (2005). Onderzoeksmethoden (4e druk). Amsterdam: Boom onderwijs.


 • Korzilius, H. (2000). De kern van survey-onderzoek; de kern van organisatieonderzoek. Assen: Van Gorcum en Comp.


 • Schroeder, P. (2010). Changing team culture; the perspectives of ten successful head coaches. Journal of sport behavior, 32(4), 63-88.