Kunstmatige setting

Uit Kwamcowiki
Ga naar: navigatie, zoeken

1. Definitie begrip

Een kunstmatige setting (of laboratorium setting) is een omgeving waarin een onderzoek gehouden wordt die door de onderzoeker zelf gecreëerd is waarbij ernaar gestreefd wordt ongewenste externe factoren, die de afhankelijke variabele kunnen beïnvloeden, te controleren.

2. Uitleg betekenis begrip

Een kunstmatige setting is het tegenovergestelde van een natuurlijke setting waarbij variabelen onderzocht worden in een natuurlijke, niet gecontroleerde, omgeving. Een voordeel van een kunstmatige setting is dat de onderzoeker meer invloed kan uitoefenen op factoren en op deze manier storende effecten van externe variabelen zo veel mogelijk uit kan sluiten. Hierdoor kan de onderzoeker een optimale omgeving creëren voor het uitvoeren van het onderzoek. Een ander voordeel van een kunstmatige setting is dat het onderzoek makkelijker gerepliceerd kan worden dan een onderzoek dat is uitgevoerd in een natuurlijke setting omdat men geen rekening hoeft te houden met externe factoren die in het dagelijkse leven voorkomen en niet te controleren zijn (Bryman, 2008).

De setting van een onderzoek is belangrijk voor zowel de interne- als de externe validiteit. Wanneer een onderzoek intern valide is kan een uitspraak gedaan worden over de causale relatie tussen variabelen. Externe validiteit heeft daarentegen vooral te maken met de generaliseerbaarheid van de gevonden resultaten. Het bepalen van de externe validiteit van een onderzoek dat is uitgevoerd in een kunstmatige setting is vaak een punt van discussie. Hier schuilt dan ook het grote nadeel van het gebruik van een kunstmatige setting. Hoewel er bij het opstellen van een kunstmatige setting naar gestreefd wordt een zo natuurlijk mogelijke omgeving te creëren, is er altijd sprake van een bepaalde vorm van controle en selectie. Hierdoor is het vaak moeilijk te bepalen of de gevonden resultaten gegeneraliseerd kunnen worden (Levitt & List, 2007). Wanneer men een kunstmatige setting gebruikt zal dus ook rekening gehouden moeten worden met de ecologische validiteit van het onderzoek. Hierbij gaat het om de vraag of de gevonden resultaten in een onderzoek, dat is uitgevoerd in een kunstmatige setting, ook voorkomen in het alledaagse leven. Wanneer teveel externe variabelen gecontroleerd kan een kunstmatige setting nauwelijks vergeleken worden met de omstandigheden in de echte wereld (Burns & Bush, 2006). Mede hierom wordt soms een vergelijkend onderzoek gehouden in een natuurlijke setting om zo de gevonden resultaten te kunnen vergelijken (Bem & Lord, 1979).

3.Geschiedenis begrip

Hoewel het niet geheel duidelijk is wanneer voor het eerst gebruik werd gemaakt van een kunstmatige setting kan wel een duidelijker beeld van de geschiedenis gegeven worden aan de hand van de opkomst van de experimentele psychologie [[1]]. Wilhelm Wundt [[2]] en Gustav Fechner [[3]] zijn de grondleggers van deze, in de 19e eeuw geïntroduceerde, discipline. Met de term experimentele psychologie [[4]] werd een nieuwe vorm van psychologisch onderzoek geïntroduceerd waarbij voor het eerst gebruikgemaakt werd van experimentele methoden om het menselijk gedrag te kunnen onderzoeken onder gecontroleerde omstandigheden. Wundt [[5]] richtte dan ook in 1879 het eerste laboratorium voor psychologisch onderzoek op. Hiermee kon het menselijk gedrag onderzocht worden onder verschillende omstandigheden waarbij externe factoren gecontroleerd konden worden.

4. Voorbeeld

Een voorbeeld van een onderzoek dat uitgevoerd wordt in een kunstmatige setting is een onderzoek naar de invloed van gewelddadige videogames op kinderen. Om de invloed zo goed mogelijk te kunnen bepalen zal hierbij een optimale omgeving gecreëerd moeten worden. De kinderen in dit onderzoek zullen hierbij eerst een gewelddadige videogame spelen in een voor hun vertrouwde omgeving. Vervolgens krijgen zij, na het spelen van de videogame, de kans met elkaar te spelen. Hierbij zal de onderzoeker het gedrag van deze kinderen zo goed mogelijk observeren en een verband proberen te leggen tussen het spelen van gewelddadige videogames en het gedrag dat de kinderen daarna vertonen tijdens het spelen. De kunstmatige setting in dit onderzoek is de omgeving die gecreëerd wordt waarin kinderen eerst een gewelddadige videogame spelen waarna zij daarna geobserveerd worden tijdens het spelen. Deze setting is kunstmatig omdat optimale omstandigheden gecreëerd zijn voor dit onderzoek waarbij een natuurlijke setting ontbreekt. In deze kunstmatige setting worden ongewenste externe variabelen die niet relevant zijn voor het onderzoek, bijvoorbeeld het spelen niet-gewelddadige videogames of andere factoren die gewelddadig gedrag kunnen veroorzaken, zo veel mogelijk gecontroleerd om een causaal verband aan te kunnen tonen.

Een ander voorbeeld van kwalitatief onderzoek is de focusgroep. Deze methode wordt bijvoorbeeld gebruikt wanneer een onderzoeker te weten wil komen welke rol seks in videogames speelt voor tienermeisjes. Een aantal meisjes binnen deze categorie wordt dan in een kunstmatig opgestelde setting bij elkaar geplaatst en samen komen zij tot een betekenisconstructie wat betreft dit thema.

5. Voorbeeld in bestaand onderzoek

Een van de bekendste onderzoeken waarbij gebruik is gemaakt van een kunstmatige setting is een in 1961 door Stanley Milgram [[6]] uitgevoerd experiment. In dit sociaalpsychologische experiment [[7]] werd de gehoorzaamheid aan autoriteit van gewone mensen onderzocht. Hierbij werd een kunstmatige setting gecreëerd waarbij de participanten de rol van docent kregen toegewezen die stroomstoten toedient wanneer de leerling een verkeerd antwoord geeft. Het voltage dat werd toegediend werd bij ieder fout antwoord verhoogd en de participant werd van tevoren geïnformeerd over de, soms dodelijke, gevolgen die de stroomstoten kunnen veroorzaken. Wanneer een participant de onderzoeker vroeg het experiment te stoppen werd hem streng verzocht door te gaan tot het experiment beëindigd was. De participanten gehoorzaamden de autoritaire onderzoeker waardoor de zogenaamde leerling steeds hogere voltages werd toegediend. Hoewel in dit experiment sprake was van een kunstmatige setting heeft het voor veel opschudding gezorgd. Uit de resultaten bleek namelijk dat alle participanten gehoorzaamden aan de autoriteit van de onderzoeker, zelfs wanneer zij eigenlijk wilden stoppen met het experiment. Hierbij werden de leerlingen die een fout antwoord gaven zeer hoge voltages toegediend die soms zelfs een dodelijke afloop kunnen veroorzaken.

6. Gerelateerde begrippen

Focusgroep; In een focusgroep discussieert een groep mensen over een vooraf bepaald onderwerp. Hierbij is sprake van een kunstmatige setting waarbij ongewenste externe factoren zo veel mogelijk worden gecontroleerd. Op deze manier wordt ernaar gestreefd de mening van de participanten omtrent een bepaald onderwerp zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Focusopdracht; een door de onderzoeker vastgestelde opdracht dat uitgevoerd wordt door een focusgroep om een discussie op gang te brengen. Een kunstmatige setting is vereist om de participanten door middel van een opdracht voor te bereiden op een discussie die in een natuurlijke setting minder goed op gang zal komen.

Going native; wanneer een onderzoeker een kunstmatige setting voor een onderzoek opstelt die zo natuurlijk mogelijk moet zijn bestaat de kans dat de onderzoeker zich teveel gaat identificeren met de te onderzoeken groep. Hierbij vervaagt de afstand tussen de onderzoeker en de participanten.

Inductie; het redeneren van het bijzondere naar het algemene. Wanneer gebruikgemaakt is van een kunstmatige setting is inductie vaak moeilijk vast te stellen. Omdat het gaat om een gecontroleerde setting kan het vaak lastig zijn de resultaten te generaliseren voor een grotere groep.

Interview; door het gebruik van een kunstmatige setting kan de interviewer een optimale omgeving creëren waarin de geïnterviewde sneller geneigd is de gewenste informatie te verschaffen.

Thick description; wanneer een kunstmatige setting gecreëerd wordt is het van belang deze zo goed mogelijk te kunnen definiëren. Omdat het hier niet gaat om een natuurlijke setting is het van belang de setting zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en ongewenste externe factoren uit te sluiten. Dit zorgt voor een betere repliceerbaarheid van het onderzoek.

Validiteit; een onderzoek dat in een kunstmatige setting is uitgevoerd moet nauwkeurig getest worden op validiteit om de gevonden resultaten te kunnen generaliseren of een causaal verband aan te kunnen tonen. Wanneer men een kunstmatige setting gebruikt is vooral de ecologische validiteit belangrijk.

Natuurlijke setting; een natuurlijke setting kan gezien worden als het tegenovergestelde van een kunstmatige setting. De onderzoeker heeft in een onderzoek dat in een natuurlijke setting wordt uitgevoerd geen controle op externe factoren. Hierbij kan de onderzoeker dus vrijwel geen invloed uitoefenen op factoren die het onderzoek kunnen beïnvloeden.

7. Links

Verwante lemmata op wikipedia:

Focusgroep [[8]]

Focusopdracht

Going native

Inductie [[9]]

Interview [[10]]

Thick description

Validiteit[[11]]

Natuurlijke setting

Verwante links op Wikipedia:

Experimentele psychologie [[12]]

Milgram’s experiment[[13]]

Asch conformity experiments[[14]]

Stanford Prison experiment[[15]]

Wilhelm Wundt[[16]]

Gustav Fechner[[17]]

Stanley Milgram[[18]]

8. Literatuurlijst

Bem, D. J. & Lord, C. G. (1979). Template matching: a proposal for probing the ecological validity of experimental settings in Social Psychology. Journal in Personality and Social Psychology, 37(6), 833-846.

Bryman, A. (2008). Social research methods (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.

Burns, A. C. & Bush, R. F (2006). Principes van marktonderzoek; toepassingen met spss (4e editie). Pearson Education Benelux.

Levitt, S. D. & List, J. A. (2007). What do laboratory experiments measuring social preferences reveal about the real world? Journal of economic perspectives, 21(2), 153-174.