Natuurlijke setting

Uit Kwamcowiki
Ga naar: navigatie, zoeken

1. Definitie begrip

Een setting is de omgeving waarin een onderzoek zich afspeelt. Wanneer het een natuurlijke setting betreft, vindt het onderzoek plaats in een bestaande omgeving waarin geen aanpassingen hebben plaatsgevonden. Belangrijk aan een natuurlijke setting is dat het ook had plaatsgevonden als de onderzoeker er geen aandacht aan had besteed.

2. Uitleg betekenis begrip

De natuurlijke setting is een realistische omgeving waarin onderzoek gedaan kan worden. In deze setting voelen de onderzochte personen zich fijn en dat heeft tot gevolg dat zij zich niet anders gaan gedragen. Op die manier blijft het onderzoek realistisch en zijn de resultaten erg betrouwbaar. Tevens maakt het feit dat het onderzoek in de echte wereld heeft plaatsgevonden, de resultaten aannemelijker en kan er makkelijker gegeneraliseerd worden (Hart et al., 2005).

Of een natuurlijke setting wel of niet geschikt is, is voor elk onderzoek verschillend. Voor participerende observatie is de natuurlijke setting het meest gewenst, omdat dit type onderzoek zich richt op wat er in de werkelijkheid gebeurt en omdat de onderzoeker zich in dit type onderzoek vaak afzijdig houdt en niet onthult als onderzoeker (Boeije, 2005).

Omdat bij interviews en focusgroepen de respondenten vaak wel weten dat zij meewerken aan een onderzoek, is het voor deze onderzoekstypen niet noodzakelijk om een natuurlijke setting te kiezen voor betere resultaten. Al zou dit wel gebruikt kunnen worden om de respondenten op hun gemak te stellen.

3.Geschiedenis begrip

Hoe oud het begrip natuurlijke setting precies is is niet bekend, maar het gebruik ervan in onderzoek is waarschijnlijk net zo oud als gedragsonderzoek. Om ergens achter te komen kun je dat het beste doen door te observeren en wanneer je dat in de natuurlijke setting doet, heb je bijna geen last van invloeden van buitenaf. Mocht de observatie niks opleveren, dan kan er gekeken worden naar andere mogelijkheden om tot resultaten te komen.

Onderzoek komt meestal voort uit nieuwsgierigheid en onwetendheid en het eerste dat je doet als je iets niet weet is observeren en zoeken naar oorzaken. Het kan haast niet anders dan dat dit in de begintijd van gedragsonderzoek ook de heersende gedachte was.

Het onderzoek uit het voorbeeld hieronder [1], laat zien dat in 1977 de natuurlijke setting in ieder geval al werd gebruikt.

4. Voorbeeld

Wanneer je onderzoek wilt doen naar gedrag van voetbalsupporters tijdens een wedstrijd van hun favoriete club tegen de aartsrivaal, kun je dat op verschillende manieren doen. Je kunt in het stadion tussen die supporters gaan zitten en dan de supporters observeren of je kunt supporters uitnodigen om de wedstrijd te komen kijken en dan hun gedrag bekijken. Wanneer je zelf naar het stadion gaat, begeef je je in de natuurlijke setting, waarde supporters zich op hun gemak voelen en niet snel doorhebben dat hun gedrag bestudeerd wordt. Hierdoor kun je een realistisch beeld krijgen. Wanneer je voor de tweede optie gaat, creëer je zelf de setting en daardoor bestaat de mogelijkheid dat de supporters zich anders gaan gedragen. De gekozen setting kan dus een belangrijke invloed hebben op de resultaten.


Veldexperimenten zijn een van een van de beste manieren gedrag te bestuderen in een natuurlijke setting, wat wil zeggen buiten het laboratorium. De opzet is echter wel hetzelfde als in een laboratoriumexperiment, alleen wordt het nu uitgevoerd in een setting in het dagelijks leven. Het voordeel hiervan is dat de proefpersonen zich niet bewust zijn van het feit dat ze worden onderzocht (Elliot Aronson,Timothy D Wilson,Robin M. Akert) Voorbeeld is bijvoorbeeld te onderzoeken of mensen op straat daadwerkelijk ingrijpen wanneer een persoon openlijk wordt mishandeld.

5. Voorbeeld in bestaand onderzoek

Hickson(1977) deed participerende observatie in een natuurlijke setting.[2] Hij observeerde in een bus het gedrag van de busreizigers en hij koos daarvoor bewust voor een natuurlijke setting; Omdat het onderzoek plaatsvond in een bus werd hij niet makkelijk herkend als onderzoeker, omdat er veel mensen in een bus passen, waardoor niet alle gedrag opvalt. Hierdoor kon hij ongemerkt observeren en aantekeningen maken. Hieruit blijkt dat een natuurlijke setting goed in te passen is in onderzoek door middel van participerende observatie.

Als aanvulling op informatie die behaald is uit interviews hebben Goderie, Steketee, Mak en Wentink (2004) observaties verricht in justitiële inrichtingen om antwoord te krijgen op hun onderzoeksvraag; Hoe ervaren jongeren samenplaatsing in justitiële inrichtingen? Een subvraag daarbij was of er aanknopingspunten te vinden waren rond de kwestie over het plaatsen van civielrechtelijk veroordeelde jongeren bij strafrechtelijk veroordeelde jongeren en het eventueel overnemen van crimineel gedrag. Via participerende observaties zijn verschillende groepen geobserveerd gedurende hun verblijf in een opvang- of behandelgroep. De onderzoekers hebben een aantal dagdelen deelgenomen aan het groepsleven van de jongeren.

6. Gerelateerde begrippen

Een begrip dat samenhangt met natuurlijke setting is kunstmatige setting. Bij een kunstmatige setting wordt de omgeving voor het onderzoek door de onderzoeker zelf gecreëerd. Dit kan het onderzoek ten goede komen, omdat de onderzoeksomstandigheden door de onderzoeker gecontroleerd en gemanipuleerd kunnen worden. Deelnemers zijn door de setting wel op de hoogte van het feit dat zij deelnemen aan een onderzoek en dat kan gevolgen hebben op de resultaten (Hart et al., 2005).

In een natuurlijke setting zijn de onderzoeksomstandigheden minder goed onder controle te houden, waardoor er altijd kans bestaat op invloed van externe variabelen. Elke setting heeft dus plus- en minpunten (Hart et al., 2005).

Een ander begrip dat met natuurlijke setting samenhangt is thick description. Onder thick description wordt verstaan dat de onderzoeker rijke en gedetailleerde beschrijvingen geeft van de omstandigheden, situaties, mechanismen etc. Doordat de setting niet door de onderzoeker is gemanipuleerd is het belangrijk om de context adequaat te beschrijven. Zodoende dat bepaalde observaties van gedrag en dergelijke daarin geplaatst kunnen worden.

Een ander begrip dat met natuurlijke setting samenhang is veldwerk. Er is sprake van een natuurlijke setting, waarbij de onderzoeker geen invloed heeft op externe factoren (Bryman, 2008).

Het begrip particperende obervatie [3] is ook gerelateerd aan de natuurlijke setting. Zoals al eerder verteld is het gebruik van een natuurlijke setting vooral mogelijk bij participerende observatie. Omdat dit type onderzoek zich richt op wat er in de werkelijkheid gebeurt en omdat de onderzoeker zich in dit type onderzoek vaak afzijdig houdt en niets onthult als onderzoeker. Zo is het mogelijk dat de onderzochte mensen zich normaal gedragen, een natuurlijke setting dus.

Etnografie is sterk gerelateerd aan het begrip natuurlijke setting. Het doel van een etnografische studie is om de levenswijzen van een bepaalde groep in de bevolking te bestuderen. Een onderzoeker mengt zich daarvoor in de te onderzoeken groep. Deze groep is niet vooraf samengesteld en dus vindt het onderzoek plaats in een natuurlijke setting.

Ten slotte kan ook een link gelegd worden met het begrip validiteit [[4]]. Wanneer men gebruik maakt van een natuurlijke setting is het belangrijk het onderzoek nauwkeurig te toetsen op de interne- en externe validiteit. Het meten van de validiteit is erg belangrijk om een causaal verband te kunnen vaststellen tussen de gemeten variabelen of om de gevonden resultaten te kunnen generaliseren naar een grotere groep.

7. Links

Onderzoek in natuurlijke setting komt vooral veel voor in de dierenwereld:

http://www.youtube.com/watch?v=e3gWqukTdJc

http://www.youtube.com/watch?v=x7XY3dMVNhg&feature=related

8. Literatuurlijst

Boeije, H. (2005). Analyseren in kwalitatief onderzoek. Den Haag: Boom Onderwijs.

Bryman, A. (2008). Social Research Methods. (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.

Hart, H., Boeije, H., Hox, J. (2005). Onderzoeksmethoden. Den Haag: Boom Onderwijs.