Sensitizing concept

Uit Kwamcowiki
Ga naar: navigatie, zoeken

1. Definitie begrip

Een sensitizing concept is een uitgangspunten van een onderzoeker over de manier hoe haar naar data moet kijken, wanneer hij geen idee heeft over het verloop van het onderzoek. De concepts geven een mogelijke rode lijn voor het onderzoek (Hoonaard, 1997).

2. Uitleg betekenis begrip

Blumer beschrijft de concepten die binnen de sociale wetenschap als ‘sensitizing instruments’, ofwel ‘sensitizing concepts’. Het zijn begrippen die de gebruiker een algemeen inzicht en een werkrichting geven over hoe zij tot een op waarheid gebaseerde uitkomst kunnen komen (Blumer, 1954). Zij trekken de aandacht voor belangrijke onderwerpen met betrekking tot sociale interactie en geven richting voor onderzoek in specifieke settings aan (Bowen, 2006). Deze begrippen zijn beginpunten om van daaruit een analyse te starten. Ze geven de richting aan waarin de onderzoeker moet kijken. Het onderscheidend karakter van de empirische instantie en haar setting verklaaren waarom concepten sensitizing zijn en niet definitive. Definitive concepts zijn concepten die door voortdurende confrontatie met de werkelijkheid een inhoudelijke definiëring krijgen. De sensitizing concepts hebben de mogelijkheid om door de loop van het onderzoek te evalueren of wanneer er een definitive concept gevonden wordt is het mogelijk om het sensitizing concept te laten vallen (Hoonaard, 1997). De specifieke eigenschappen van de concepten worden niet aan de kant geschoven en beperken de wetenschapper tot het kijken naar de overeenkomsten met andere gevallen die het concept ondersteunen.

Sensitizing concepts zijn samenstellingen van het gedrag van een respondent. Aan de hand van deze samenstelling kan een onderzoeker onderzoeksvragen op gaan stellen. Deze concepten creeeren de mogelijkheid om in te zien wat mensen van de wereld om hen heen denken (Hoonaard, 1997).

Sensitizing concepts geven geen precieze verwijzingen en hebben geen precies referentiekader voor de identificatie van specifieke gevallen en de inhoud van het geval. Daarentegen zijn sensitizing concepts berust op het algemeen besef van wat relevant is (Blumer, 1954).

In contrast tot de sensitizing concepts staat de operationele definitie. De operationele definitie betekent dat het concept van tevoren vaststaat voordat er met het onderzoek wordt begonnen.

3.Geschiedenis begrip

In het begin van 1954 kwam Herbert Blumer in opstand tegen de heersende theoriën binnen de sociale theory. Het ging hierbij met name om het functionalisme en het psychologisme. Hij liet zien dat deze theoriën grote tekortkomingen vertoonden en dat het onmiskenbaar was dat de theoriën zich afscheiden van de empirische wereld. Aangezien Blumer niet meer tevreden was met de heersende theoriën creëerde hij een nieuwe eenvoudige methodologie voor het verzamelen van empirische data en het maken van nieuwe theoriën (Hoonaard, 1997). Dit waren de sensitizing concepts.

4. Voorbeeld

Wanneer iemand onderzoek wil doen naar de wijze waarop overheden gebruik maken strategieën bij het maken van voorlichtingscampagnes kunnen sensitizing concepts gebruikt worden om de richting aan te geven waarin je moet gaan zoeken naar manier waarop je de onderzoeksvraag wil gaan beantwoorden. Door vooronderzoek te doen naar het betreffende onderwerp kunnen punten gevonden worden die nog niet verder zijn uitgewerkt. Deze punten zijn wel relevant voor het onderzoek en aan de hand van deze onderwerpen kan je het onderzoek verder uit gaan werken. Dit zijn de sensitizing concepts.

5. Voorbeeld in bestaand onderzoek

In een artikel van Bowen (2006) wordt beschreven hoe in een studie naar op samenlevingen gebaseerde anti armoede projecten in Jamaica sentisizing concepts gebruikt worden, om deze studie vorm te geven. De data wordt door diepte en open interviews verkregen. Om extra informatie te krijgen werd gebruik gemaakt van non-participerende observatie en van het bestuderen van relevante documenten. Het gebruik van sensitizing concepts past goed bij een ontologische studie. Dit komt doordat het een vorm van sociale wetenschap is, waarbij begrippen vaak erg vaag zijn en daardoor lastig te onderzoeken (Blumer, 1954). In dit onderzoek vormden de sensitizing concepts een conceptueel raamwerk waardoor Bowen zijn onderzoek voort kon zetten. De concepten zijn gehaald uit literatuur over sociale fondsen, terugbrengen van armoede en ontwikkeling van de samenleving. Uit de verzamelde informatie kwam naar voren dat de betrokkenheid van de lokale inwoners sociaal kapitaal en empowerment kon realiseren. Naar aanleiding van deze informatie is Bowen meer gaan kijken naar community/citizen participation, social capital en empowerment. Vervolgens is de verkregen informatie geanalyseerd door middel van de ‘constant comparative method’.

6. Gerelateerde begrippen

Social theory: Het begrip social theory is gekoppeld aan sensitizing concepts, omdat Blumer met zijn sensitizing concepts een nieuwe methodologie ontwerpt binnen de social theory.

Definitive concepts: Wanneer sensitizing concepts niet meer evalueren, veranderen zij in definitive concepts.

Functionalisme: Dominante stroming binnen de sociale theory.

Psychologisme: Dominante stroming binnen de sociale theory.

7. Links

http://users.skynet.be/fa001094/doctoraat/DEEL3_method5.pdf

http://www.emeraldinsight.com/Insight/ViewContentServlet?Filename=Published/EmeraldFullTextArticle/Articles/0750120104.html

http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/ppsw/2002/e.h.m.wigboldus/samenvat.pdf

http://frank.mtsu.edu/~jbwallae/3040/lectur04.htm

8. Literatuurlijst

Blumer, H. (1954). What is wrong with social theory? American sociological review. Official Journal of the American Sociological Society, 19(1), 3-10.

Bowen, G, A. (2006). Grounded theory and sensitizing concepts. International Journal of Qualitative Methods, 5(3), 1-9.

Hoonaard, van den, W, C. (1997) Working with sensitizing concepts, Analytical Field Research. California: Sage Publications.