Triangulatie

Uit Kwamcowiki
Ga naar: navigatie, zoeken

1. Definitie begrip

Triangulatie betekent een driehoeksmeting.

Triangulatie wil zeggen dat er meer metingen worden verricht vanuit verschillende invalshoeken (Teunissen, 1985). Er wordt onderscheid gemaakt tussen theoretische triangulatie, datatriangulatie, methodische triangulatie en onderzoekstriangulatie.

2. Uitleg betekenis begrip

Er zijn meer gedetailleerde definities van triangulatie:

● Binnen de sociale wetenschap is triangulatie een manier om informatie op geldigheid te toetsen, door deze met minstens twee andere bronnen te vergelijken. Belangrijk hierbij is dat er vanuit verschillende visies/invalshoeken wordt gekeken naar een bepaald verschijnsel. Hierbij kan zowel gebruik gemaakt worden van kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden. Het hoofddoel bij triangulatie is niet een antwoord te verkrijgen op een vooraf bepaalde onderzoeksvraag. Het is de bedoeling om overeenstemming te vinden tussen de uitkomsten van de verschillende onderzoeksmethoden (Miles & Huberman, 1994). Belangrijk is om te onderzoeken hoe er door diverse betrokkenen naar een bepaald verschijnsel wordt gekeken en te kijken naar het sociale proces wat daar aan vooraf gaat. Het is hierbij van importantie dat alle betrokkenen aan het woord komen en er een goed overzicht komt van de bestaande invalshoeken en percepties. Centraal hierbij staan de begrippen ‘perceptie’ en 'betekenisgeving’ (Harinck, 2007).

● Vanuit geografisch oogpunt betekent triangulatie een driehoeksmeting vooral ten behoeve van het in kaart brengen van een gebied.

● Vanuit wiskundig oogpunt kunnen we triangulatie definiëren als een manier om de positie van een object te bepalen vanuit een driehoeksmeting.

3.Geschiedenis begrip

De oorsprong van het begrip triangulatie ligt in de wiskunde, waar onderzoekers er vanuit gingen dat de exacte positie van een specifiek punt berekend kon worden door de afstand vanuit twee verschillende gezichtspunten te bepalen. Triangulatie werd dan ook in eerste instantie toegepast door ontdekkingsreizigers, die deze methode gebruikten om hun positie te bepalen op de kaart. In 1533 werd triangulatie voor het eerst beschreven door de wiskundige, astronoom en geograaf Gemma Frisius (1508 – 1555). Hij schreef het boek ‘Libellus de locorum de scribendorum ratione’. Frisius verklaarde hoe geografische coördinaties tot stand kwamen, hoe hieruit afstanden tussen gebieden konden worden berekend en op welke wijze deze vervolgens werden weergegeven op de kaart (Pouls, 1999). Naarmate de wetenschap zich steeds verder ontwikkelde, werd er nieuw licht geschenen op triangulatie. Afgezien van zijn wiskundige en geografische betekenis, werd er nu een nieuwe waarde aan het begrip toegekend. Triangulatie werd nu ook gezien als methode om wetenschappelijk verkregen informatie te toetsen op geldigheid, namelijk door deze te vergelijken met minstens twee andere informatiebronnen. Voornamelijk binnen praktijk –en veldonderzoek speelde triangulatie een belangrijke rol.Het is hierbij belangrijk inzicht te verkrijgen in verschillende invalshoeken van betrokkenen ten aanzien van een bepaald verschijnsel en in het sociale proces waarin betekenissen tot stand komen. Binnen dergelijk onderzoek staan ‘perceptie’, ‘betekenisgeving’ en ‘sociale interactie’ centraal. Een verschijnsel wordt onderzocht door verschillende meningen en visies te belichten en zo wordt er een betekenis gecreëerd (Swanborn, 2005).

4. Voorbeeld

Triangulatie is een belangrijk begrip binnen onder andere praktijk –en veldonderzoek. Binnen dergelijk onderzoek wordt er niet uitgegaan van één juiste benaderingswijze/visie/antwoord, maar is het doel om door middel van interactie tussen groepen tot een betekenisvorming te komen ten aanzien van een bepaald verschijnsel. Triangulatie is hierbij belangrijk, want dit omvat de verschillende invalshoeken. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld het verschijnsel ‘Marokkanen in Nederland’. We kunnen deze situatie bekijken vanuit verschillende invalshoeken: Vanuit de autochtone Nederlanders, vanuit de Marokkanen zelf, vanuit bijvoorbeeld de Nederlandse overheid. Zij hebben allen hun eigen visies. Door deze groepen met elkaar te laten interacteren krijgen we inzicht in het sociale proces waarin zij samen tot een betekenisconstructie komen van alle mogelijke manieren om tegen het verschijnsel aan te kijken (P.Simons).

5. Voorbeeld in bestaand onderzoek

Een voorbeeld uit bestaand onderzoek is het artikel van Frank Stevens: 'Jeugd en Media. Media als verlengstuk van het dagelijks leven'. In dit artikel wordt door middel van focusgroepen onderzocht hoe jongeren betekenis geven aan media.

Stevens, F. (2004). Jeugd en media. Media als verlengstuk van het dagelijks leven. In D. Burssens, S. De Groof, H. Huysmans, I. Sinnaeve, F. Stevens, K. Van Nuffel, N. Vettenburg, M. Elchardus, L. Walgrave & M. De Bie (Eds.), Jeugdonderzoek belicht. Voorlopig syntheserapport van wetenschappelijk onderzoek naar Vlaamse kinderen en jongeren (2000-2004) (pp.81-104). Onuitgegeven onderzoeksrapport, K.U.Leuven, VUB & UGent.

6. Gerelateerde begrippen

Triangulatie hangt samen met de lemmata 'veldwerk', 'kwaliteit van kwalitatief onderzoek' en 'participerende observatie'. Triangulatie wordt namelijk veelvuldig toegepast binnen veldonderzoek. Dus binnen kwalitatief onderzoek. En participerende observatie is een goede manier om betekenisconstructie van verschijnselen te onderzoeken, wat belangrijk is voor triangulatie. Ook constructivisme is een gerelateerd begrip. Bij triangulatie spelen termen als 'perceptie' en 'betekenisgeving' een rol, en wordt er gekeken naar hoe een verschijnsel door verschillende betrokkenen wordt gezien. Constructivisme gaat ervan uit werkelijkheden sociale constructies zijn, en daarmee is het een gerelateerd begrip.

7. Links

http://books.google.nl/books?id=7KTyqqVmRRkC&pg=PA67&dq=triangulatie&cd=1#v=onepage&q=triangulatie&f=false)

http://books.google.nl/books?id=qPrklqfGQs8C&pg=PA315&lpg=PA315&dq=Het+doel+van+een+veldonderzoek+is+het+beschrijven+van+een+overzichtelijk+sociaal+systeem+of+proces+onder+verschillende+gezichtspunten,+waarbij+de+sociale+interactie,+de+uiteenlopende+perspectieven+van+de+deelnemers+en+de+wisselwerking+tussen+de+interactie+en&source=bl&ots=jF7src7LNB&sig=67t-ZnwD-oio2VY8TuIBkv7WuDU&hl=nl&ei=r5qXS7mLONLM-QbV7ZTHCg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CAkQ6AEwAA#v=onepage&q=&f=false

http://www.ncg.knaw.nl/eng/publications/Green/37Pouls.html)

http://igitur-archive.library.uu.nl/ivlos/2005-0622-190306/5674.pdf

http://books.google.nl/books?id=itD8QvU_eFgC&pg=PA108&dq=triangulatie&cd=2#v=onepage&q=triangulatie&f=false

8. Literatuurlijst

Boeije, H. (2002). A purposeful approach to the constant comparative method in the analysis of qualitative interviews. Quality & quantity, 36(4), 391-409.

Bryman, hoofdstuk 20, Language in qualitative research.

Bryman, hoofdstuk 21, Documents as sources of data.

Harinck, F. (2007). Basisprincipes praktijkonderzoek. Antwerpen – Apeldoorn: Frits Harinck en Garant-Uitgevers n.v.

Pouls, H.C. (1999). Een nuttig en profijtelijk boekje voor alle geografen Gemma Frisius. Nederlandse commissie voor geodesie.

Swanborn, P.G. (2005). Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Boom.