Thick description

Uit Kwamcowiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Gilbert Ryle
Clifford Geertz"Small facts speak to large issues, because they are made to".[1]

Definitie begrip

Het geven van een uitgebreid beeld van omstandigheden, situaties, mechanismen en andere relevante onderwerpen binnen het onderzoek door middel van veelomvattende en gedetailleerde beschrijvingen (Boeije, 2005).


Uitleg betekenis begrip

Thick description in kwalitatief onderzoek houdt in dat bijvoorbeeld observaties in veldwerk samen met de context worden beschreven in het verslag. Doormiddel van de context kunnen bepaalde betekenissen aan de observaties worden verbonden die zonder context misschien niet waren gevonden. De onderzoeker geeft gedetailleerde beschrijvingen van onder andere de situaties en omstandigheden. Thick description is een manier om een bepaalde externe validiteit te bereiken. Door een fenomeen in voldoende detail te beschrijven kan men kijken of de bevindingen ook op andere tijden, situaties en mensen toepasbaar zijn. Diverse contexten kunnen voor verschillende betekenissen van situaties zorgen. Thick description betekent niet dat alles uit een onderzoek gedetailleerd wordt beschreven. Alleen beschrijvingen die van belang zijn voor bepaalde conclusies of perspectieven moeten worden verslaggegeven.


Geschiedenis begrip

De filosoof Gilbert Ryle heeft in 1971 een lezing gegeven over 'le Penseur'. Hij benadrukt dat zonder een context, men niet kan weten wat 'le Penseur' aan het doen is. In 'The interpretation of Cultures' verklaart Geertz dat hij thick description vanuit de voorbeelden van Ryle heeft geadopteerd. Geertz (1973) beschouwt thick description als kenmerkend voor culturele antropologie. Door een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van een culturele praktijk kan de cultureel antropoloog tot een interpretatie van de betekenis ervan komen. Sinds het gebruik van thick description door Geertz wordt de term en bijbehorende methode ook in andere sociale wetenschappen gebruikt. Geertz (1973) legt er de nadruk op dat zowel beschrijving als verklaring constructies zijn van een buitenstaander.

'le Penseur'
Thin description vs thick description

Graham Murdoch spreekt in zijn artikel 'Thin Descriptions: Questions of Method in Cultural Analysis' over vier soorten onderzoek in de geesteswetenschappen: reportage (vastlegging), explanation (verklaring), description (beschrijving) en evaluation (waardering). Een goed voorbeeld hiervan is het onderzoek van Ien Ang naar de kijkers van Dallas in haar boek Het geval Dallas. Daarin merkt ze op dat veel vrouwen naar Dallas kijken (reportage) en de verklaring hiervan krijgt ze via de brieven van kijkers (explanation). In het boek beschrijft Ang vervolgens dit verschijnsel (description) en vervolgens kijkt ze of dit 'goed of slecht' is (evaluation). Empiristen gebruiken van de vier facetten alleen reportage en description, omdat ze de andere twee aan anderen over laten (explanation en evaluation zouden niet tot hun taak behoren). Dit noemt Murdock in zijn artikel thin description.

Een thick description is veel uitgebreider dan een thin description, omdat een thick description niet alleen het gedrag beschrijft, maar ook kijkt naar de hele context waarin dit plaatsvindt. Het gedrag kan zo begrepen worden, terwijl de thin description alleen gegevens verzameld en deze vervolgens beschrijft. Deze werkwijze is veel afstandelijker dan thick description.

Ook Clifford Geertz heeft het in zijn artikel 'Thick Description: Toward an Interpretative Theory of Culture' over thick description. Hij zegt hier het volgende over: 'Thcik description is, thus, much more that mere data collection although this is an inherent part of anthropological work as well.' (Geertz, 1973)

Voorbeeld

Geertz(1973) gebruikt een voorbeeld van Gilbert Ryle over knipogen. Wanneer iemand knipoogt kan dat verschillende betekenissen hebben. Beweegt degene per toeval alleen zijn rechterooglid, is het een manier om gedag te zeggen of om te laten weten aan een ander dat de boodschap is begrepen? Knipogen kan een aantal dingen betekenen, het is dus van belang om de context te kennen om erachter te komen wat op dat moment de precieze betekenis is van het knipogen.


Voorbeeld in bestaand onderzoek

[2] (Schmidt, 2009)

Het onderzoek van Schmidt (2009) gaat over het gebruik van Afrikaanse ijzersmeltovens. Veel van deze ovens zien eruit als vrouwenlichamen met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsdelen eraan toegevoegd. Er wordt gekeken naar de betekenis van deze figuren in het dagelijkse leven. In het onderzoek worden veel adequate beschrijvingen gegeven van bepaalde gebruiken, gedragingen en rituelen. Thick description beschrijft daarnaast ook de context van deze gebruiken, gedragingen en rituelen. Zodanig dat deze facetten beter zijn te begrijpen voor een buitenstander.


Gerelateerde lemmata

 1. Het constructivisme gaat ervan uit dat gedrag van mensen in hoge mate context-specifiek is. Kennis en vaardigheden zijn sterk verbonden met de context waarin ze zich bevinden. De werkelijkheid is een subjectief bouwsel, een 'constructie' of een beeld dat door individuen of groepen mensen wordt gevormd.
 2. In discoursanalyse gaat het om de analyse van teksten, spraak en gesprekken. Ook hierbij is het beschrijven van de context belangrijk. De betekenis van zinnen en woorden wordt gerelateerd aan de sociale context waarin deze worden gebruikt.
 3. Thick description is van toepassing op externe validiteit. Externe validiteit is in hoeverre de resultaten van een bepaald onderzoek of een test te generaliseren zijn. Door voldoende beschrijving van de context kan er gekeken worden of bepaalde bevindingen kunnen worden gegeneraliseerd naar andere situaties.
 4. Het gebruik van thick description is erg belangrijk wanneer men een onderzoek zo nauwkeurig mogelijk wil beschrijven. Hierbij is het bij zowel een natuurlijke setting als een kunstmatige setting van belang de omgeving zo goed mogelijk in kaart te brengen. Door het nauwkeurig beschrijven van de omstandigheden wordt het onderzoek gemakkelijker repliceerbaar en kunnen de gevonden resultaten beter geïnterpreteerd worden.


Links

 • Clifford Geertz, Thick description: Toward an interpretive theory of culture.[3]
 • Boeije (2005) [5]


Literatuurlijst

 • Ang, I. (1982). Het geval Dallas. Amsterdam: SUA.
 • Boeije, H. (2005). Analyseren in kwalitatief onderzoek; denken en doen. Den Haag: Boom Onderwijs.
 • Bryman, A. (2008). Social Research Methods(3e ed.). New York: Oxford University Press.
 • Geertz, C. (1973). Thick Description: Toward an Interpretative Theory of Culture. In The interpretation of cultures: Selected essays (pp.3-30). New York: Basic Books.
 • Murdock, G. (1997). Thin Descriptions: Questions of Method in Cultural Analysis. In Cultural Methodologies (pp. 178 - 190). London: Sage.
 • Schmidt, R. (2009). Tropes, materiallity, and Ritual Embodiment of African Iron Smelting Furnaces as Human Figures.Journal of archaeological method and theory, 16(3), 262-282
Top