Wilcoxon Matched-Pairs Test

Uit Methodologiewinkel
Ga naar: navigatie, zoeken

Waar deze test voor wordt gebruikt

De Wilcoxon Matched-Pairs Test wordt gebruikt om na te gaan of twee groepsgemiddelden van eenzelfde groep (bijvoorbeeld voor-en nameting) van elkaar verschillen wanneer er niet aan de assumpties van homogeniteit van varianties en/of normale verdeeldheid bij de paired samples T-test voldaan is. In plaats van het gebruiken van ruwe scores, ordent de Wilcoxon signed-rank test de data en geeft ze een rangnummer. De laagste score krijgt rang 1, de enerlaagste score rang 2 enzovoort. Door het ordenen en nummeren van scores verdwijnt het mogelijke effect dat uitbijters of een scheve verdeling kunnen hebben.

Voorbeelden van situaties waarin de Wilcoxon Matched-Pairs Test gebruikt wordt:

• Is er een afname in depressie score tussen de voor- en de nameting?


Assumpties

1. De data zijn herhaalde metingen en komen van dezelfde populaties.
2. Elk paar van metingen is aselect en onafhankelijk gemeten
3. De data zijn op ordinaal, interval of rationiveau gemeten, maar hoeven niet normaal verdeeld te zijn.


Wat te doen als je niet aan je assumptie(s) voldoet?

Wanneer er niet aan de assumpties van de Wilcoxon Matched-Pairs Test wordt voldaan kan dit overkomen worden door middel van bootstrapping.


Hoe uit te voeren in SPSS

Klik op Analyse --> Non-Parametric Tests --> Legacy Dialogs --> 2 related samples (afbeelding 1). Vervolgens voer je Test Pairs de twee metingen in. Bij Test Type vink je alleen Wilcoxon aan (afbeelding 2). Bij Exact (afbeelding 3) klik je op Asymptotic only wanneer meer dan 30 deelnemers per groep hebt. Bij minder dan 30 deelnemers per groep kies je voor Exact en laat je de rest staan. Klik op Options (afbeelding 4) en vink Descriptive aan. Bij Missing Values klik je op Exclude cases test-by-test.

Wilcoxon 1.png
Wilcoxon 2.png Wilcoxon 3.png Wilcoxon 4.png

Interpreteren SPSS-output

Je krijgt drie tabellen van SPSS.
In de eerste tabel zie je de beschrijvende statistieken van de gepaarde metingen.
In de tweede tabel zie je de twee metingen, het aantal positieve en negatieve rangen, de gemiddelde rang en de som van alle rangen.
In de derde tabel zie je de Z-score en de bijbehorende p-waarde. Wanneer de p-waarde kleiner is dan 0.05 is er sprake van een significant verschil tussen de twee metingen.

Wilcoxon output1.png Wilcoxon output2.png Wilcoxon output3.png

Rapporteren conclusie

Uit de resultaten bleek dat de voormeting (Mdn = 26.048) en de nameting (Mdn = 22.875) niet significant van elkaar verschilden (Z = -1.679, p = .093).

NB. Mdn = median/mediaan, deze kan via frequencies worden berekend.

Parametrische variant

De parametrische variant van de Wilcoxon Matched-Pairs test is de Paired Samples T-test.