Programma Proeve

Uit Proeve@UvA
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo proeve scherm.gif

Het Proeve Programma

Programma Proeve

In de eerste fase van het programma Proeve zijn de ervaringen, wensen en eisen met betrekking tot digitaal toetsen in het onderwijs in kaart gebracht. Eind 2009 heeft het Proeve programma advies uitgebracht over de wenselijkheid en haalbaarheid van een universiteitsbrede digitale toets- & assessment infrastructuur. Dit advies heeft ertoe geleid dat in het najaar van 2010 de vervolgfase van Proeve van start is gegaan.

In deze fase wordt een solide toekomstvaste QMP (QuestionMark Perception) toetsinfrastructuur voor formatieve en diagnostische toetsen op te leveren. Uitgangspunt is dat de infrastructuur zo opgezet dient te worden dat deze ook geschikt is om in een later stadium summatieve toetsen af te nemen. Onder het programma vallen: een infrastructuur, de authoring manager voor docenten en een afnamemogelijkheid waarmee toetsen aan studenten aangeboden kunnen worden. De infrastructuur zal extern worden gehost bij Stoas in Wageningen.

Aanpak en fasering

januari 2011 - mei 2011
Contractonderhandelingen met Stoas. De afronding van de contracten heeft wat langer geduurd dan verwacht, waardoor sommige zaken wat naar achteren zijn verschoven.

De contracten zijn in april ondertekend en nu wordt de infrastructuur verder ingericht. Doelstelling is nog steeds om met de start van het collegejaar 2011/2012 QMP campusbreed aan te bieden. Onderdelen hiervan zijn:

 • Inrichten van ontwikkelomgeving
 • Inrichten van afnameomgeving
 • Opzetten van procedures voor beheer en ondersteuning
 • Handleidingen voor eindgebruikers beschikbaar maken
 • Koppeling QMP met Blackboard
 • Test en acceptatie van de infrastructuur
 • In productie nemen
 • Opzetten beheer en organisatie


mei 2011 - december 2011
Pilots en Nazorg.
Na oplevering van de infrastructuur wordt de infrastructuur in de periode juni tot en met augustus middels enkele pilots getest. De informatie uit deze pilots wordt gebruikt voor verdere fine-tuning van het systeem en voor het oplossen van knelpunten die door het initiële gebruik door docenten naar voren zijn gekomen. Vanaf september 2011(wanneer de infrastructuur UvA breed wordt aangeboden) loopt de nazorgperiode nog door tot aan het eind van het jaar.

Voorwaarden en regels

Uit voorgaande projecten is naar voren gekomen dat facultair beheer en ondersteuning cruciaal is om docenten succesvol met de toetsapplictaie te laten werken. Daarom zullen er enkele regels en voorwaarden gelden voordat instituut van QMP gebruik kan maken:

 • Er is een een decentrale QMP beheerder aangewezen door het aanvragende organistaieonderdeel.
 • De QMP Authoring Manager software is via een verzoek aan het centraal Functioneel Beheer uitgerold bij de betrokkenen van het aanvragende organisatieonderdeel.
 • Er is minimaal één expert-user aangewezen.
 • De decentrale beheerder heeft een QMP-training gevolgd bij het IC.

De volledige tekst van de aansluitvoorwaarden komt in de dienstbeschrijving te staan die binnenkort openbaar wordt gemaakt.