Toetspraktijk bij de UvA

Uit Proeve@UvA
Ga naar: navigatie, zoeken

Toevoegen van informatie op deze pagina is voor iedereen mogelijk nadat je bent ingelogd op deze Wiki


Informatie over toetspraktijken

Op deze pagina vindt u informatie over de huidige toetspraktijk bij de UvA en de applicaties die voor maken en presenteren van diverse toetsen in gebruik zijn.

Klik hier voor een samenvatting van de mogelijkheden van de diverse toetsapplicaties die bij de UvA in gebruik zijn


UvA Toetslandschap

Questionmark Perception

Questionmark Perception is een programma waarmee vragen gemaakt kunnen worden en toetsen kunnen worden samengesteld. Deze toetsen kunnen (on-line) via QMP voor afname worden aangeboden. QMP biedt diverse mogelijkheden voor rapportage. Het maken van vragen en toetsen kan via een client versie van de software die geïnstalleerd moet worden op de pc, maar ook via een browser versie (met beperkte functionaliteit). Voor beide versies moet u beschikken over toegangsrechten om het programma te kunnen gebruiken.

QMP wordt binnen het Proeve programma gebruikt om de mogelijkheden van digitaal toetsen te onderzoeken. Toetsafname via QMP wordt op dit moment buiten het Proeve programma niet als dienst door het IC ondersteund.

Wel is bij enkele faculteiten (waaronder Geneeskunde) QMP in gebruik als toetsafname omgeving. QMP wordt dan door de locale ICTO ondersteund.

Het Proeve programma verzamelt informatie om op basis daarvan advies uit te brengen aan het College van Bestuur over de wijze waarop een infrastructuur voor digitaal toetsen kan worden opgezet. Daarna, in het voorjaar 2009, wordt besloten wat de toekomst van QMP wordt binnen de UvA.

Meer informatie over QMP op http://www.questionmark.com/ned

MapleTA

Maple TA is een ‘web based’ programma waarmee wiskundige en statistische toetsvragen gemaakt kunnen worden en toetsen kunnen worden samengesteld. Maple TA wordt met name gebruikt voor het maken van toetsvragen waarin (complexe) wiskundige formules gebruikt worden. Na afname kunnen de antwoorden op de vragen automatisch nagekeken worden. Scores op de toetsen worden in een gradebook geplaatst. Maple TA heeft een goede integratie met Blackboard (via het Blackboard Building block). De studenten- en toetsadministratie kan daardoor via Blackboard verlopen.

Meer info op http://www.maplesoft.com/products/mapleta

Blackboard

Blackboard is de elektronische leeromgeving van de Universteit van Amsterdam. Studenten en docenten hebben met hun UvANetid toegang tot de service. Met Blackboard kunnen toetsvragen worden gemaakt en aangeboden. Blackboard is minder geschikt voor het aanbieden van tentamens, wel kunnen de toetsmogelijkheden van Blackboard ingezet worden als leermiddel.

Respondus

Respondus is een programma waarmee op makkelijke wijze toetsvragen en toetsen gemaakt kunnen worden. Met Respondus kan op eenvoudige wijze beeldmateriaal (geluid, afbeeldingen, wiskundige vergelijkingen) aan de vragen worden toegevoegd. Deze vragen kunnen dan via een Blackboardcursus gepubliceerd worden. Ook kan Respondus gebruikt worden voor het maken van vragen die via QMP gepubliceerd moeten worden en kunnen al bestaande Blackboard vragen naar QMP vragen geconverteerd worden. De UvA heeft een campus brede licentie afgesloten voor Respondus 3.5 en het programma is opgenomen in de softwarecatalogus van de UvA. Omdat het programma of-line werkt kunnen docenten het gebruiken om op hun eigen computer toetsvragen te maken en te beheren.

Meer informatie op http://www.respondus.com

SAKAI

Sakai is een open source leer en samenwerkomgeving. Binnen de UvA wordt Sakai door IIS (Instituut voor Interdisciplinaire Studies) gebruikt voor het digitaal ondersteunen van bijvoorbeeld collegecycli, reguliere onderwijs modules en webklassen. Met Sakai kunnen toetsvragen gemaakt worden en toetsen worden samengesteld en on-line worden afgenomen. Daarnaast biedt Sakai onder andere de mogelijkheid gebruik te maken van Wiki’s en kan het als samenwerkingsomgeving gebruikt worden.

Meer informatie op http://iis-communities.nl/portal/site/!gateway/page/5b9773e3-d603-4dc8-806e-f9e0c8e8ca22

Markin

Marking is een programma dat het geven van feedback ondersteunt bij het corrigeren van teksten. In Markin kan de gebruiker zelf knoppen in de menubalk aanmaken, Feedback op veel voorkomende fouten kan onder zo’n knop gebracht worden en worden gecategoriseerd. Als een fout zich voordoet waarvoor feedback aanwezig is, kan de betreffende tekst geselecteerd worden en de feedback automatisch gegeven worden. Markin werkt daarbij als een soort macro.

Meer info op http://www.cict.co.uk/software/markin

Codas

Met Codas (Computer Ondersteund Document Analyse Systeem) kunnen open vragen, opstellen en scripties worden nagekeken met de computer. Codas is vooral geschikt als grotere hoeveelheden vragen gecorrigeerd moeten worden. De docent dient uit alle ingeleverde antwoorden zo’n 30 tot 50 antwoorden na te kijken. Deze selectie te bestaan uit 15 tot 25 voorbeelden van een correct antwoord en evenzoveel voorbeelden van een incorrecte antwoord. Tezamen vormen deze voorbeelden een profiel waar de overige antwoorden mee vergeleken worden. Codas maakt dan een rangschikking van de antwoorden volgens de mate waarin ze overeenkomen met de goede en foute antwoorden. Op basis hiervan kan de docent een cijfer toekennen.

Meer informatie op: http://www.gradiation.com


Hamlet II

Hamlet is een programma voor het analyseren van teksten. Het doorzoekt tekstbestanden op het voorkomen van woorden, woordparen, synoniemen of categorieën van woorden. Hamlet telt daarvoor frequenties en Hamlet kan diverse kwantitatieve en kwalitatieve analyses daarop uitvoeren.

Meer informatie op http://www.apb.cwc.net/hamlet2.html

Overige

U wordt hier uitgenodigd om andere toetsapplicaties die in gebruik zijn (kort) te beschrijven.


Welke tool voor welke toepassing?

Tools die diagnostisch of formatief academische inzichten toetsen


Terug naar Proevepedia